Резерват „Силкосия“

 

 

Резерват „Силкосия“ е първата защитена местност в България, обявена през 1933 год. Намира се между селата Костѝ и Българи.

 

Създаване на резерват „Силкосия“

Резерватът е обявен с Постановление № 8485 от 29.06.1933 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти като строго охранителна държавна гора „Горна Еленица – Силкосия“ в землището на с. Българи и с. Кости, община Царево, област Бургаска, с площ 10 226 декара (1022,6 ха). Като мотив за обявяване в Постановлението е записано:

Поради особено ценните и редки горски дървесни породи, както и поради характерната храсталачна и тревна растителност, които представляват грамаден интерес от дендрологично, флористично, фитогеографско и екологическо гледище държавната гора „Горна Еленица – Силкосия“ се обявява за резерват, в който за в бъдеще се забранява всякакво ползване било от гората, било от пашата, било от дивеча, освен за научни цели и с предварително, специално разрешение от Министерството на земеделието и държавните имоти.

Резерват „Силкосия“ е най-старата защитена територия в България.

 

Резерват „Силкосия“ е разположен на 2 км северно от село Кости и на 1 км източно от село Българи. Той обхваща части от землищата и на двете села, както и част от водосборния басейн на река Велека. Площта му в наши дни е спаднала до 396 хектара. Теренът в „Силкосия“ е изключително разнообразен, но в по-ниските части преобладават влажни блата, в които се съхранява растителност характерна за централна Европа. Резерватът заема територии между 100 и 250 м надморска височина и по този начин е един от ниските резервати в България.

 

Флора

 

 

 

Въпреки малката си територия резерватът предлага голямо разнообразие от растителни видове. Установени са 260 вида висши растения. Дървесните видове са 14, храстовите 17, многогодишните тревисти растения са 143, а едногодишните и двугодишните – 70. Установени са 16 вида реликтни и 3 вида ендемични растения. Срещат се растения характерни за различни географски ширини, което прави резервата интересен от научна гледна точка.

Силкосия е горски резерват. Горските ценози заемат 97,9 % от площта на резервата.

На територията на „Силкосия“ се наблюдава явлението растителна инверсия. Инверсията, която се наблюдава в дървесните видове се изразява в това, че при нормални условия защитена местност заемат по-студените терени на по-голяма надморска височина, а дъбовите се намират в ниските части. В „Силкосия“ се наблюдава обратното – буковите гори са разположени в ниските части и в долинните части, докато дъбовите горски масиви са разположени в по-високите части. Средната възраст на дърветата е 120–130 години, а в отделни случаи – и над 200 години. По южните му склонове на по-бедни почви се срещат и изредени гори с пирен.

Във влажните долинни части се наблюдават растенията странджанска зеленика, лавровишна, кавказка боровинка, обикновен тис, джел, странджанско бясно дърво и други. Голям интерес представлява единственото находище на дива мушмула в Европа, което са намира на територията на резервата. От тревните видове най-разпространени са кавказка иглика и пролетна циклама, които са цъфтящи видове и цъфтят през месеците февруари и март.

 

Фауна

 

 

 

Резерватът има богата фауна. Земноводните са представени от зелена крастава жаба, дървесница и дългокрака жаба.

Характерни влечуги са шипобедрената и шипоопашатата костенурка, слепокът и жълтокоремникът. Разнообразието от змии е голямо – голям стрелец, смок мишкар, пъстър и вдлъбнаточел смок.

Изключително разнообразна е орнитофауната. Тук гнездят авлига, южен славей, малко черноглаво коприварче, голямо белогушо коприварче, кос, сойка, обикновена чинка, различни видове кълвачи, грабливи птици и др.

От бозайниците се срещат дива котка, белка, златка, вълк, дива свиня и др.

Посещения в резервата

Резерват „Силкосия“ се контролира от РИОСВ Бургас. Посещенията в него с туристическа цел са разрешени само по маркираната туристическа пътека с придружител – инспектора-охранител на резервата. За повече информация относно посещения може да се свържете с Държавно Горско Стопанство – село Кости на:

  • Email: dgskosti@uidp-sliven.com
  • Телефон: 0886/843 613
  • Web: www.dgskosti.uidp-sliven.com

Цените за водач на група от Държавно Горско Стопанство за 4 часа е 100 лв (без ДДС), а за 8 часа – 200 лв (без ДДС). Таксите се заплащат в касата на стопанството в село Кости.

Задълженията на водача включват: лекция за данни от общ характер (географско положение, климат, почви, флора, фауна); запознаване с редки и защитени растителни и животински видове от Странжа; въвеждане в принципите и изискванията на FSC (Forest Stewardship Council); реклама на добри лесовъдски практики от региона.

 

tsarevo.info