Членство в Сдружение „Велика Странджа“

 

Членове на Сдружение „Велика Странджа“- могат да бъдат:
1. Юридически лица, които отговарят на следните условия
• Да имат доказан опит в сфера на дейност, свързана с целите на Сдружението
• Да разполагат с експертен потенциал (собствен или нает), който може да бъде привличан за реализация на целите и дейностите на Сдружението
• Да имат поне един реализиран проект и/или основна дейност в подкрепа на поне една от целите на Сдружението
• Да не са политически партии и коалиции
• Да не са религиозни организации и организации на верска основа
• Членовете на управителните им органи да не са осъждани ефективно или да не изтърпяват ефективно наказание за злоупотреби и тежки криминални престъпления
• Юридическите лица да не са обявени от съда в несъстоятелност (в случай на регистрация по ТЗ) или да не са с неуредено актуално състояние (за субекти, регистрирани по ЗЮЛНЦ)
• Да нямат данъчни задължения към националния и местния бюджет (по регистрация на кандидата за членство и на Сдружението)
2. Физически лица, които отговарят на следните условия:
• Да не са осъждани ефективно или да не изтърпяват ефективно наказание за злоупотреби и тежки криминални престъпления
•Да нямат данъчни задължения към националния и местния бюджет (по регистрация на кандидата за членство и на Сдружението)

Членовете на Сдружение „Велика Странджа“ съдействат за осъществяване целите и задачите му, заплащат редовно членски внос, спазват Устава и решенията на управителните му органи.
Членовете – юридически лица, участват в дейността на Сдружението и органите му чрез свой представител.
Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.
Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в Устава.
За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.
Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Нови членове на Сдружение „Велика Странджа“, отговарящи на условията за членство, съгласно Устава, се приемат от Управителния съвет, въз основа на писмена молба. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на Сдружението и декларират, че ще спазват Устава му.
Молбата се разглежда на първото заседание на УС, проведено след постъпването й.
Приемането на нов член на Сдружението се извършва с решение на Управителния съвет с обикновено мнозинство от половината плюс един от присъстващите членове, след което новоприетия член заплаща членски внос в тридесетдневен срок, считано от връчване на съобщението за приемане, като дължи членски внос за текущата година пропорционално на оставащите месеци от годината.

Всеки пълноправен член на Сдружение „Велика Странджа“ има право:
• Да избира и бъде избиран за член на Събранието на редовните членове /СРЧ/ на Сдружението
• Да избира и да бъде избиран като член на Управителния съвет и помощните органи на Сдружението
• Да отправя предложения относно дейността на Сдружението до Общото събрание
• Да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението
• Свободно да прави предложения и да изразява мнението си
• Да участва и се ползва от всички мероприятия, организирани от Сдружението
• Да участва в дейността на Сдружението

Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Всеки член на Сдружение „Велика Странджа“ е длъжен:
• Да заплаща своевременно членския си внос в размерите и срока, определени от Общото събрание;
• Активно да участва в реализиране целите на Сдружението
• Да спазва Устава и изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението
• Да предоставя информация за дейността си, необходима за изготвянето на документи, оценки и справки
• Да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на Сдружението
• Да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на Сдружението
• Да не разгласява информация, свързана с дейността на Сдружението, която би могла да накърни интересите му.
Всеки член, може да напусне доброволно Сдружението след подаване на писмена молба до УС.
Членството на юридическите лица се прекратява и при прекратяване на дейността им по съответния ред.
Членството се прекратява и при прекратяване на дейността на Сдружението.

Член на Сдружение „Велика Странджа“ може да бъде изключен с решение на УС :
• При неплащане на членски внос в продължение на три месеца от датата, фиксирана като краен срок за внасянето му;
• При грубо нарушаване на разпоредбите на Устава, при неплащане на дължимия членски внос в срок, както и при всички случаи на незаинтересованост и не вземане на участие в дейността на Сдружението
• При осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и/или дейността на Сдружението
Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Сдружението.
Изключването се извършва с единодушно решение на Управителния съвет. Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание. Предложеният за изключване член не взема участие при гласуването.
Напусналите или изключени членове на Сдружението не могат да имат претенции към имуществото, като Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.