Структура и управление

 

Председател на УС и представляващ  Сдружение „ВЕЛИКА СТРАНДЖА” е  г-н Вели Ерол Аслан.

Сдружението провежда дейността си, следвайки принципите на ЕС за справедливост и безпристрастност, като не допуска прояви на дискриминация и конфликт на интереси и се стреми да осъществява своята дейност на базата на утвърдени социални принципи и решения, в съответствие с действащото законодателство на ЕС, РБългария и принципите, приети в този Устав.

Сдружението е основано на принципа на равенство и споделена отговорност на неговите членове.

Сдружение „ВЕЛИКА СТРАНДЖА”  има свой бюджет, собствено счетоводство и разкрива банкови сметки в лева и валута.

Имуществото на Сдружението се състои от недвижими имоти, движими вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.Източници за привличане на  средства са годишен членски внос, дарения и завещания в полза на Сдружението от български и чуждестранни физически и юридически лица и неперсонифицирани дружества, приходи от стопанисване на собствено и предоставено от членовете на Сдружението имущество, финансиране от национални и европейски проекти, наеми и лихви по депозити, други приходи от осъществявана допълнителна стопанска дейност, съгласно чл. 11 и други приходи и постъпления в допустимите от закона форми.

Органите на Сдружение „ВЕЛИКА СТРАНДЖА”  са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет,  Председател на УС, Събрание на редовните членове.